Call-center: 1007

По общим вопросам: 232-10-07

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан

Новости

МАШҚАЛАЛАР ШЕШИМИН ТАБЫУЫ КЕРЕК

Халқымыз турмысында жүз берип атырған унамлы өзгерислерден бири мәмлекетлик органлар халыққа хызмет ететуғын, барлық дәрежедеги ҳәкимлер ҳәм жуўапкер басшылардың халық алдында есабат бериў системасы енгизилмекте. Бул бир тәрептен, усы органлар жумысында әшкаралықты тәмийинлеўге хызмет етсе, екиншиден, олардың жумысы үстинен жәмийетшилик қадағалаўды әмелге асырыў имканиятын береди.

Пикиримизди Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы органлары жумысы мысалында даўам еттиретуғын болсақ, өткен жыл даўамында прокурорлар тәрепинен халық депутатлары кеңеслери ҳәм пуқаралардың өзин-өзи басқарыў органларына нызамшылықтың аўҳалы ҳаққында 106 усыныс киритилип, кеңес жыйналысларында 53 мәртебе прокурорлардың есабатлары тыңланды. Прокуратура органлары тәрепинен нызамшылықты беккемлеў, пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин, жәмийет ҳәм мәмлекет мәплерин қорғаў бойынша өткерилген илажлары нәтийжесине бола 4593 прокурор бақлаўы ҳүжжетлери қолланылып, 6085t шахс, сол есапта 1052 юридикалық шахстың бузылған ҳуқықлары тикленгенлигин атап өтиў лазым.

Бәршеге мәлим, Өзбекистан демографиялық жақтан аймақтағы ең ири мәмлекет есапланады ҳәм бүгинги күнде де елимизде жасаўшы халықтың саны турақлы өсиўин даўам етпекте. Әлбетте, усы ҳалат өз нәўбетинде олардың тәлим-тәрбиясына айрықша итибар қаратыў ҳәм көплеп жаңа жумыс орынларын жаратыўды талап етеди. Атап өтиў керек, прокуратура органлары усы мәселелерге байланыслы нызамларға әмел етилиўин қадағалап бармақта. Мысалы, өткен жыл даўамында бәнтликке көмеклесиўши орайларға жумысқа орналастырыў мәселесинде мүрәжат еткен 20416 пуқараның 19963и жумыс пенен тәмийинленди.

Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси тәрепинен тастыйықланған жумыс орынларын жаратыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бағдарламасына байланыслы 50552 жаңа жумыс орынлары жаратылды. Лекин, үйрениў жумыслары даўамында бағдарлама талапларын орынлаўға жуўапкер болған айырым мәкемелердиң лаўазымлы шахслары тәрепинен жумыс орынларын қосып жазыў ҳалатлары да анықланып, көзбояўшылыққа жол қойған лаўазымлы шахсларға тийисли шаралар көрилди.

Мәмлекетимиз басшысы Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис палаталарының қоспа мәжилисиндеги баянатында «Бизиң және бир әҳмийетли ўазыйпамыз — киши бизнес ҳәм исбилерменлик тараўын қоллап-қуўатлаў ҳәм хошаметлеў, мәмлекетимиздиң экономикалық қүдиретин, елимизде тынышлық ҳәм турақлылық, жәмийетлик татыўлықты беккемлеўден, бул тараў үлесин және де асырыў ушын қолай шәрт-шараятлар жаратып бериўден ибарат. Неге дегенде, исбилермен тек ғана өзин ҳәм шаңарағын емес, бәлким, халықты ҳәм мәмлекетти бағады. Мен тәкирар болса да айтыўдан ҳеш қашан шаршамайман, яғный «Халық бай болса, мәмлекет те бай ҳәм қүдиретли болады», деп атап өтиўи бийкар­ға емес.

Сонлықтан да, исбилерменликке байланыслы көплеп нызам ҳүжжетлери қатарында Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 5-октябрь күнги «Исбилерменлик жумысының жедел раўажланыўын тәмийинлеўге, жеке мүликти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапа жағынан жақсылаўға байланыслы илажлар ҳаққында»ғы Пәрманының сөзсиз орынланыўын тәмийинлеў шаралары көрилмекте. Атап айтқанда, прокуратура органлары араласыўы менен 15 исбилерменге 29,7 га. жер майданы ажыратылып, 7 исбилерменге 170 млн. сумнан артық пул қаржылары алып берилди. Ал, 3 исбилерменнен артықша өндирилген 10 миллионнан артық пул қаржылары қайтарып берилиўи тәмийинленди. Буннан тысқары, 303 исбилерменге жүклетилген нызамсыз мәжбүриятлар бийкар етилип, 137 исбилерменниң жумысында жүзеге келген тосқынлықлар сапластырылды.

Сондай-ақ, жумысын тоқтатқан 708 киши бизнес субъекти ўәкиллери менен сәўбетлер өткерилди. Көрсетилген ҳуқықый ҳәм әмелий жәрдемлер нәтийжесинде олардың айырымларының жумысы қайта тикленди.

Исбилерменлерден келип түсип атыр­ған мүрәжатлар тийкарынан Республика прокуратурасы тәрепинен көрип шығылмақта. 2016-жылы олардан келип түскен жәми 379 мүрәжаттың 132 си қанаатландырылды, 274 си бойынша мүрәжат ийелерине ҳуқықый түсиндириўлер берилди.

Усы жылы да халықтың турмыс шараятын жақсылаў бойынша қатар жумысларды әмелге асырыў бойынша илажлар белгилеп алынды. Атап айт­қанда, Ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёев Қарақалпақстан Республикасына рәсмий сапары ўақтында берген көрсетпелери ҳәм Қарақалпақстан Республикасы аймағын социал-экономикалық раўажландырыў, халықтың турмыс дәрежесин және де асырыўға байланыслы қабыл етилген тийисли ҳуқықый ҳүжжетлер усылар қатарында болып есапланады. Сол тийкарда республикамызда, биринши нәўбетте, Қанлыкөл ҳәм Қоңырат районларында шарўашылық ҳәм мийўе-палызшылықты раўажландырыў мақсетинде e0 млн. доллар муғдарында кредит ҳәм қаржылар ажыратыў, Мойнақ районы хал­­­­қын таза ишимлик суў менен тәмийинлеў, Нөкис қаласы ҳәм басқа районларда мәденият ҳәм дем алыў бағларын жаратыў сыяқлы жумыслар белгиленди.

Усы белгиленген ўазыйпаларды орынлаў бойынша алып барылған жумыслар нәтийжесинде жақында «Шоманай Голд Экспресс» ҳәм «Шоманай Мега Транс» жуўапкершилиги шекленген жәмийетлери шөлкемлестирилип, оларға тиккелей Президентимиз тәрепинен жеңилликли кредитлер есабынан 10 дана «ISUZU» маркалы автобус ҳәм 15 дана «Дамас» автомашиналары алып берилди. Сондай-ақ, ­Президентимиз басламалары менен қысқа мүддетлерде Мойнақ қаласы халқының бәнтлигин тәмийинлеў мақсетинде «Голд Мойнақ мастерс» жуўапкершилиги шекленген жәмийетинде 158, район аймағынан 18 километр узақлықта жайласқан «:шсай» аўыл пуқаралар жыйынында жасаўшы 100 жумыссыз ҳаял-қызлар тигиўшилик пенен шуғыланыў имканиятына ийе болды.

Республика прокуратурасы тәрепинен физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары өз ўақтында, толық ҳәм әдил көрип шығылыўын тәмийинлеўдиң барлық шаралары көрип барылмақта. Жәми келип түскен 12 762 мүрәжаттың 6289ы тиккелей прокуратура органларында шешилип, соннан 1707си қанаатландырылды ҳәм 2757 шахстың бузыл­ған ҳуқықлары тикленди. Арза ҳәм мүрәжатларды үйренип шығыў ўақтында анықланған нызамбузылыў ҳалатларын прокурор бақлаў ҳүжжетлерин қоллаў арқалы сапластырыў илажлары көрилди.

Мысалы, Беруний районындағы «Жамшид» ЖШЖ баслығы К.Ходжамуратовтың қурылыс хызметин кеңейтиў мақсетинде банктен 500 млн. сум кредит алыўда жәрдем бериўди сорап еткен мүрәжаты үйренип шығылды. Нәтийжеде оған «Халқбанк»тиң район филиалы тәрепинен кредит ажыратылыўы тәмийинленди.

Сондай-ақ, Шоманай районындағы «Исмайлова Рита» жеке кәрханасы баслығы М.Бабаевтың саламатластырыў комплекси қурыў ушын жер майданын ажыратыўда жәрдем сорап жазған мүрәжаты район прокуратурасы тәрепинен үйренип шығылды. Прокуратура жәрдеми менен район ҳәкимлиги тәрепинен 0,42 га. жер майданы ажыратылып, мүрәжат қанаатландырылды.

Өзбекистан Республикасы Президенти­ниң виртуал қабыллаўханасы арқалы келип түскен мүрәжатлардың Қарақалпақстандағы мәмлекет бас­қарыўы, ҳуқықты қорғаў, қадағалаў ҳәм басқа органлар тәрепинен шешилиўи Республика прокуратурасы тәрепинен бақлаўға алынып, турақлы анализ етилип барылмақта.

Прокуратура органлары хызметкерлери тәрепинен есабат дәўиринде 5040 пуқара, сол есапта юридикалық шахслардың 141 ўәкили қабыл етилди. Пуқараларға қолайлықлар жаратыў мақсетинде Республика прокуратурасының хызметкерлери басқа мәкемелер менен биргеликте жасаў ҳәм жумыс орынларында, әсиресе, орайдан узақта жай­ласқан аймақларда кесте тийкарында көшпели қабыллаўханалар шөлкемлестирмекте. Усы жумыслар даўамында 752 жумысшы-хызметкер мийнет жәмәәтлеринде, 673 пуқара өзлери жасап турған орынларда қабыл етилди.

Ҳәммемизге мәлим болғанындай, мәмлекетимизде мүрәжатлар менен ислесиўдиң сапасын асырыў мақсетинде орынларда «Халық қабыллаўханасы» шөлкемлестирилген еди. Қарақалпақстан Республикасында шөлкемлестирилген «Халық қабыллаўханасы»нда да прокуратура органлары хызметкерлериниң қабыллаўы белгиленген.

Жуўмақлақлап айтқанда, бүгин биз жасап атырған дәўирдиң өзи ҳәммемизден жаңаша пикирлеў, жаңаша ислеўди талап етпекте. Сонлықтан да, ҳәр бир исте халық пенен пикирлесиў, олардың мәплерин есапқа алыў, ўатан раўажына хызмет етиў ҳәр биримиздиң муқаддес миннетимиз есапланады.

Эркабай ТАДЖИЕВ, 
Қарақалпақстан Республикасы прокуроры

«Ғарезсизлик ҳәм нызам» газетасы № 8, 11.03.2017 жыл

13.03.2017

Медиатека

230100, г. Нукус, улица Гарезсизлик, 44.

Прокуратура Республики Узбекистан